Angel’s Bakery – Cholov Yisroel Products

Cheese Burekas (12 per box – 12 boxes per case)
Mushroom Burekas (12 per box – 12 boxes per case)
Potato Burekas (12 per box – 12 boxes per case)
Spinach Burekas (12 per box – 12 boxes per case)


I Home I